Skip to main content

Strategia activităţii desfăşurată în Colegiul Economic

- acces în mod egal la educaţie şi instrucţii în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi, toleranţi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă;

-  formarea de profesionişti în domeniul servicii;
-  îmbunătăţirea sistemului de organizare şi de administrare a resurselor în acord cu principiile managementului calităţii totale (TQM);
-  implementarea unui sistem de instruire permanent deschis interacţiunii cu mediul economico-social ;
-  compatibilizarea învăţământului economic românesc cu cel european, mai ales în ceea ce priveşte programele de studiu, astfel încât profesiile dobândite în România să poată fi exercitate în cât mai multe ţări europene;

- iniţierea şi înscrierea în coordonatele iniţiativei de educaţie permanentă (lifelong learning) a Uniunii Europene;
 

                             Principalele obiective ale strategiei privind procesul de învăţământ:

- adaptarea continuă a ofertei de specializări la cerinţele mediului socio-economic şi asigurarea compatibilităţii ofertei educaţionale cu spaţiul european;

-  relaţionarea curriculum-urilor cu cerinţele mediului socio-economic, în cadrul unor parteneriate benefice pentru absolvenţi (acces la “know–what” şi “know-how”, stagii în străinătate, locuri de muncă) etc;

-  desfăşurarea unor lucrări de laborator în cadrul unor întreprinderi/societăţi comerciale/agenţii de turism care dispun de condiţii corespunzătoare,

-  susţinerea tehnică a metodelor moderne de predare prin dotări adecvate; sunt necesare în procesul de învăţământ teoretic sau practic următoarele mijloace informaţionale şi audio vizuale: calculatoare cu toate anexele aferente, sisteme audio-vizuale (aparate de proiecţie, camere video, videoproiectoare)
-  promovarea utilizării calculatorului; promovarea în procesul de învăţământ a conceptului de predare-învăţare asistată de calculator; dotarea graduală a sălilor de curs, cu calculator si videoproiector; producerea de materiale multimedia care să vină în sprijinul actului de predare-învăţare;
- introducerea noţiunilor de utilizare a Internet-ului ca sursă de documentare;

- modernizarea metodelor de predare şi învăţare, urmărindu-se o dezvoltare a mijloacelor interactive;

- stabilirea unui nou tip de relaţie profesor-elev, care să-i ofere acestuia din urmă capacitatea de abstracţie şi să gândească sistematic o problemă, să testeze soluţiile, să poată comunica şi colabora cu alţii, să fie capabil să folosească noile tehnologii de informare şi comunicare;
-  instituţionalizarea unui sistem de evaluare şi asigurare a calităţii procesului de învăţământ;
-  organizarea de excursii de studiu în România şi în alte ţări.

 

Planul de acţiune al şcolii           Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii       Cabinetul Şcolar de

                                                                                                                                                   Asistenţă Psihopedagogică