STRATEGIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE

Obiective:

-  elaborarea unui sistem de autoevaluare internă, elaborarea de procedee şi metode de verificare, corectare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii;
-  existenţa unui sistem propriu pentru managementul calităţii cu personal şi documentaţie specifică; 
-  efectuarea unei diagnoze sociale pentru a studia anual raportul dintre oferta educativă şi cererea reală de educaţie şi formare profesională existente pe piaţa forţei de muncă;
-  efectuarea de anchete privind aşteptările beneficiarilor şi pentru a aprecia obiectiv modul de percepţie din partea cursanţilor a calităţii strategiei didactice adoptate;
- desfăşurarea de anchete privind repartizarea absolvenţilor în teritoriu, posibilităţile acestora în ceea ce priveşte găsirea unui loc de muncă etc.
-  pentru creşterea calităţii procesului didactic vor fi introduse şi mijloace pentru urmărirea sistematică a rezultatelor (utilizarea chestionarelor, culegere de informaţii de la agenţii economici şi de la asociaţiile profesionale al căror personal provine dintre cursanţii centrului)
-  organizarea de concursuri pentru elevi, inclusiv cu participare la competiţii internaţionale.

 

COMPONENŢA COMISIEI DE  EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

   

Director, prof. Lungu Marioara – coordonator operativ

        prof. Poştovei Cătălina Ileana– presedinte CEAC

        prof. Piciorea Ecaterina – membru

        prof. Popa Maria – secretar

        prof. Comşa Ovidiu – reprezentant organizatie de sindicat

        ec. Lazar Iulian Sorin – reprezentant Consiliul Local

        Gal Silvia – reprezentant  Asociaţia de Parinti

        Urjan Teodora – reprezentant al elevilor

   

   

    

    Aspecte pozitive:

-valorile şi codurile de comportament ale managementului sunt vizibile în practică;

- managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea educaţiei;

- se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea;

- se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări eficiente  cu factori interesaţi  externi;

- profesorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficace cu elevii, alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii;

- rezultate bune obţinute cu elevii la concursuri şi olimpiade;

- înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învăţare şi certificare sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare;

- întreg  personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de îmbunătăţire continuă a calităţii;

- activitatea de promovare a organizaţiei pe piaţa şcolară;

- dotarea laboratoarelor de informatică, alimentaţie publică, chimie, biologie;

- dotarea bibliotecii cu fond de carte;

- participarea elevilor în proiecte şcolare: Comenius, Leonardo.

 

      Aspecte care trebuie îmbunătăţite:

- politica de recrutarea personalului;

- parteneriatul cu comunitatea locală pentru implicarea mai mare a acesteia în viaţa şcolii;

- resursele materiale în gamă variată pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor;

- dezvoltarea în continuare a strategiilor pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;

- implicarea părinţilor în activitatea şcolii;

- reducerea abandonului şcolar.